Empreses adherides

Videos i presentacions

SOIB - Servei d'Ocupació de les Illes Balears

 

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) és un servei de gestió de l'ocupació per a les Illes Balears, que amb caràcter d'organisme públic, autònom, gratuït, d'accés universal, participació tripartita i paritària dels agents socials i econòmics en els seus òrgans gestors, definirà la planificació, gestió i planificació, gestió i coordinació de les actuacions relatives a les polítiques d'ocupació, amb l'efectiva participació dels agents econòmics i socials en la seva organització i funcionament.

Tal com recull el Pacte per a l'ocupació,de les  Illes Balears 2009-2011, en el seu eix d'actuació 6.1, promoure la inclusio social dels colectius mes desfavorits,la insercio de les persones amb discapacitat necessita d'unes actuacions especifiques; serveis i programes que han de tenir lloc en diferents dispositius i situacions. 

 


 La mesura d’actuació 6.1.1. Desenvolupar el programa per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat i de les persones amb malaltia mental, indica el següent:El col·lectiu de persones amb discapacitat necessita una atenció específica i prioritària de cara a la seva inserció laboral. Les seves possibilitats de trobar una ocupació es veuen reduïdes, no tan sols per les seves característiques físiques, intel·lectuals o sensorials que els pugui dificultar l’exercici de certs treballs, sinó també pels prejudicis i estereotips socials de la societat en general i, per tant, de l’empresariat i companys/es potencials, que tenen comportaments discriminatoris, de rebuig o de por pel desconeixement de les capacitats d’aquestes persones.  D’altra banda, es fa necessari donar un tractament especialitzat a les persones amb discapacitat per malaltia mental, diferenciant-lo del grup de persones amb discapacitat per qualsevol altra causa, ja que presenten unes necessitats personals, formatives, laborals, sanitàries i jurídiques específiques.  El col·lectiu de persones amb malaltia mental ha estat atès majoritàriament pels serveis ocupacionals dirigits a altres col·lectius vulnerables, per falta de recursos específics. Però es tracta d’un col·lectiu emergent en els nostres recursos ocupacionals.  Per tot això, es constata la necessitat de reforçar els escassos recursos específics ja existents i crear dispositius nous amb l’objecte d’oferir un tractament especialitzat a un col·lectiu que presenta unes necessitats diferenciades en el procés d’acompanyament cap a la inserció laboral. 

                                                                 Des de laConselleria de Treball i Formació es duen a terme tot un seguit de mesures i ajudes a diferents àmbits, però que totes elles es fan per tal de millorar l'accés de les persones amb discapacitat al mercat laboral: ajuts i subvencions públics destinats al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat, en centres especials d'ocupació i feina autònoma.Però la integració d'aquest col·lectiu en l'empresa ordinària es planteja com un objectiu prioritari dins el Pla d'ocupació.

 


Per tal d'aconseguir aquest objectiu des del Servei d'Ocupació de les Illes Balears es cofinancien juntament amb el Fons Social Europeu de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears una sèrie de projectes de Processos d'Acompanyament a la l'Ocupació que, mitjançant la metodologia de Treball amb Suport potimitzen  el procés d'ocupacio de les persones amb discapacitat en les empreses ordinàries. Tots aquests serveis pertanyen a la Xarxa Pública d'Orientació laboral.El SOIB participa en la Taula de Programes per a la inserció laboral, formada per les entitats que duen a terme els Processos d'Acompanyament a l'Ocupació  amb metodologia de Treball amb Suport, per tal de recollir les propostes i necessitats derivades del dia a dia d'aquets tenir més coneixement del dia a dia d'aquests projectes,amb l'objetiu d'optimizar l'ocupació de les persones amb discapacitat.