Empreses adherides

Videos i presentacions

Què és el treball amb suport?

 

El treball es pot considerar com una activitat bàsica de l'individu que possibilita la seva integració social, li proporciona autonomia personal i li permet desenvolupar un conjunt d'habilitats manuals i/o intel·lectuals que el converteixen en un subjecte social productiu i creatiu. El treball és un dels factors primordials que faciliten a les persones una plena normalització social.

En el cas concret de les persones amb alguna discapacitat ens trobem que són un dels col·lectius de treballadors amb més dificultats d'accés al mercat laboral; de fet, la seva taxa d'atur és tres o quatre vegades més elevada que la de la població general. Un percentatge que encara augmenta més quan ens referim a persones que precisen d'un procés d'acompanyament presencial al lloc de treball per part d'un professional- preparador laboral.

El Treball amb Suport consisteix en un conjunt de serveis i accions centrats en la persona, fonamentalment individualitzats, per a que una persona amb discapacitat i amb especials dificultats pugui accedir, mantenir-se i promocionar-se en una empresa ordinària en el mercat de treball obert, amb el suport de professionals i d'altres tipus de suports.

Entenem per persones amb especials dificultats aquelles que necessiten d'un suport continuat, puntual o intermitent en el desenvolupament de la seva activitat laboral, essent la intensitat i duració d'aquests serveis la necessària pel manteniment del lloc de feina i assegurant, en tot cas, un seguiment que garantitzi la continuïtat i promoció del treballador.

En els processos de Treball amb Suport es pot utilitzar qualsevol de les modalitats de contractació previstes en el nostre ordenament jurídic.