Empreses adherides

Videos i presentacions

Marc normatiu

 

La Constitució Espanyola, en l'article 9.2, estableix que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu siguin reals i efectives, i eliminar els obstacles que impedeixin o limitin la seva plenitud. Dins aquest context, l'article 49 conté un mandat als poders públics perquè duguin a terme una política d'integració de les persones amb discapacitat psíquica, física o sensorial, i els garanteixin el poder gaudir dels drets reconeguts en el títol I de la Carta Magna.

 En el seu article 35 exposa que "tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a la remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de les seves famílies".

Al 1982 la LISMI va suposar un avanç molt important en l'establiment de la normativa necessària per garantir la igualtat de drets entre tots els ciutadans. A nivell laboral aquesta llei ja recollia l'obligatorietat de les empreses de més de 50 treballadors a tenir contractat un 2% de personal amb alguna discapacitat i, en el cas de les administracions públiques, fins a un 3%.

 


 • El II Plan de Acción para personas con discapacidad (2003-2007), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003-2007),aprovat pel Consell de Ministres de 5 de desembre de 2003 asumeix el nou concepte de Discapacitat, segueix l'enfocament dels drets humans i està al servei de la políticas d'igualtat d'oportunitats, tal com està formulada a la Lley 51/2003 de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. El II Pla segueix els següents principis bàsics:
  • Promoció dels drets de les persones amb discapacitat.
  • Foment de l'autonomia i la vida independent.
  • Accessibilitat universal i disseny per a tots.
  • Qualitat de vida.
  • Respecte per la diversitat i perspectiva de gènere.
  • Integració i normalització.
  • Participació i dialeg civil.

  Actualment s'està fent feina amb l'esborrany del que serà IIIPlan de acció per a persones amb discapacitat.

 • Plan Nacional de Reformas (PNR 2005-2008). Eix sisè: Mercat de Treball i Diàleg Social Mesura 6: Mesures per afovorir la integració laboral de les persones amb discapacitat i altres persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Ley 51/2003, de 2 de diciembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accesibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació, a l'article 26 regula els col·lectius prioritaris, entre els que apareixen les persones amb discapacitat.
 • RD 870/2007, de 2 de juliol, pel que es regula el programa de treball amb suport com a mesura de foment d'ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball.

   

 


 

AUTONÒMIC

• La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, diu a l’article 12 apartat 3 que “Les institucions pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per complir les finalitats que els són pròpies i en el marc de les competències que els atribueix aquest Estatut, han de promoure, com a principis rectors de la política econòmica i social, el desenvolupament sostenible encaminat a la plena ocupació, la cohesió social i el progrés científic i tècnic de manera que asseguri a tota la ciutadania l’accés als serveis públics i el dret a la salut, l’educació, l’habitatge, la protecció social, l’esplai i la cultura.”

En aquest mateix sentit, l’article 19 de l’Estatut d’Autonomia estableix que les administracions públiques de les Illes Balears han de garantir a tota persona dependent el dret a la seva integració socioprofessional, per mitjà d’una política d’igualtat d’oportunitats i desenvolupament de mesures d’acció positiva.

• Pla d’ocupació de les Illes Balears (2005-2008). Directriu 7 Promoure la integració de les persones desfavorides al mercat laboral i combatre la discriminació de qué son objecte

• Decret 11/2000 de 4 de febrer pel qual es regulen els programes de formació professional ocupacional a l'àmbit de les Illes Balears. Article 2: 

- Desenvolupament i promoció de polítiques actives del mercat de treball per a combatre i evitar l'atur de llarga duració, facilitar la reintegració dels aturats de llarga durada en el mercat laboral i donar suport a la integració professional dels joves i de les persones que es reincorporen al mercat laboral després d'un període d'absència. 

- Promoció de la igualtat d'oportunitats per a tots en l'accés al mercat de treball, amb especial atenció a les persones amb risc d'exclusió.

- Foment i millora dels sistemes de formació professional, formació general i assessorament en el marc d'una política de formació durant tota la vida.

• Al Pla Estratègic de Benestar Social per a Persones amb Discapacitat de les Illes Balears s'estableixen els àmbits essencials de la política i les principals mesures a desenvolupar a nivell autonòmic, destacant, a l'apartat d'entorn quotidià i vida autònoma, els programes generals d'inserció laboral i els d'inserció laboral en empreses ordinàries. 

  Fer efectiu el creixement de les polítiques actives amb mesures plurals de formació i adaptació estable als llocs de feina.

  1. Promoure un mercat laboral obert a tots, amb especial atenció a les necessitats de persones amb discapacitat i a altres grups i individus desafavorits o en situació d'exclusió.
 • Decret 11/2000 de 4 de febrer pel qual es regulen els programes de formació professional ocupacional a l'àmbit de les Illes Balears. Article 2:
  1. Desenvolupament i promoció de polítiques actives del mercat de treball per a combatre i evitar l'atur de llarga duració, facilitar la reintegració dels aturats de llarga durada en el mercat laboral i donar suport a la integració professional dels joves i de les persones que es reincorporen al mercat laboral després d'un període d'absència.
  2. Promoció de la igualtat d'oportunitats per a tots en l'accés al mercat de treball, amb especial atenció a les persones amb risc d'exclusió.
  3. Foment i millora dels sistemes de formació professional, formació general i assessorament en el marc d'una política de formació durant tota la vida.
 • Al Pla Estratègic de Benestar Social per a Persones amb Discapacitat de les Illes Balears s'estableixen els àmbits essencials de la política i les principals mesures a desenvolupar a nivell autonòmic, destacant, a l'apartat d'entorn quotidià i vida autònoma, els programes generals d'inserció laboral i els d'inserció laboral en empreses ordinàries.

   

   

 


 • Pla d’Acció del Consell d’Europa, adoptat pel Consell Europeu de Ministres el 5 d’ abril de 2006, per a la promoció dels drets i la plena participació de les persones amb discapacitat en la societat: millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat en Europa 2006-2013

• Agenda Social Europea 2005-2010 recull que la cohesió social, el rebuig a qualsevol forma d'exclusió o discriminació estan estretament lligades al treball. Així l'ocupació esdevé la millor protecció contra l'exclusió i una societat amb més cohesió social i menys exclusió és també garantia d'una economia amb millors resultats.