Empreses adherides

Videos i presentacions

Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca

 

És una fundació sense ànim de lucre, constituïda el 24 de maig de 2007 i inscrita en el Registre Únic de Fundacions en data de 31 d’octubre de 2007 (100000000246).

El seu fundador principal és el Consell Insular de Menorca, i també els ajuntaments següents: Maó, Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, Sant Lluís, es Migjorn Gran i es Castell, a la vegada que també les associacions següents: S’Olivera (Asociación de Usuarios pro Salud Mental de Menorca); Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca; Fraternidad Cristiana de Enfermos Minusválidos de Menorca (FRATER); Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Menorca (AFEM); Club Vidalba; Asociación de Bipolares de Baleares; Associació d’Esclerosi Múltiple Illa de Menorca (AEMIM); Lliga Reumatològica de Menorca; Associació de Sords i Amics dels Sords de Menorca (ASSORME) i Associació de Persones amb Síndrome de Down de Menorca.

La finalitat principal d’aquesta fundació és “crear una xarxa unificada de serveis destinats a les persones amb discapacitat, que es gestionin a través d’una única entitat que aglutini i integri les administracions de l’illa i les entitats privades que duguin a terme activitats en aquest àmbit, per tal d’evitar l’actuació fragmentada, incompleta i mancada de coordinació i que garanteixi al mateix temps l’atenció integral i adequada a les necessitats dels usuaris i l’eficient assignació de recursos tant públics com privats que s’hi destinin”.

La Fundació ha de possibilitar que les persones amb discapacitat tenguin cobertes les seves necessitats relacionades amb diferents àmbits (assistencial, rehabilitació, formació, treball, temps lliure, habitatge, residències, centres de dia, accessibilitat...) i amb la seva discapacitat, a partir dels recursos existents a Menorca o de recursos de nova creació.

La Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca el 7 de novembre de 2007 va subscriure un conveni amb la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca per al traspàs de la gestió de serveis i projectes executats fins aleshores per la Coordinadora juntament amb els seus recursos; entre aquests s’hi inclou l’Itinerari integrat d’inserció PIL i el seu equip tècnic. La titularitat d’aquest itinerari continua essent del Consell Insular de Menorca i pròximament està prevista la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell i la Fundació per a la seva execució.

Itinerari integrat d’inserció laboral per a persones amb discapacitat- PIL Menorca

Com neix?

A finals de l’any 1995, la Coordinadora de Menorca desenvolupa una Iniciativa Horizon anomenada Col·labora, amb la qual comencen les primeres experiències d’inserció laboral a les empreses ordinàries de l’illa. L’any 1998 neix el projecte PIL-Menorca. És un programa de formació per a la inserció laboral de persones amb discapacitat emmarcat en el Pla Mestral, cofinançat pel Consell Insular de Menorca i la Conselleria de Treball i Formació del Govern balear, del qual la Coordinadora de Minusvàlids de Menorca és titular i executora.

Durant el període 1999-2000 el projecte PIL-Menorca s’executa a través de la Coordinadora de Minusvàlids de Menorca i és promogut pel Consell Insular de Menorca.

A partir de l’any 2000 el projecte d’inserció per a persones amb discapacitat s’emmarca dins el contracte programa que el Consell Insular de Menorca signa amb la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears.

Com s’executa?

Actualment el Consell Insular de Menorca és l’entitat promotora i responsable de l’avaluació de l’itinerari integrat d’inserció laboral per a persones amb discapacitat`, que és executat per la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.

Compta amb un equip tècnic de 6 professionals: 1 coordinadora i 5 orientadors preparadors laborals, dos d’ells a temps parcial.

A qui s’adreça?

El PIL va dirigit a persones que pateixen una discapacitat intel·lectual, física/orgànica, sensorial o malaltia mental, d’edats superiors a 16 anys i residents a les diferents poblacions de Menorca.

Què pretén?

Com a fita principal, vol aconseguir la inserció laboral, d’una manera estable i realista, de la majoria de les persones amb discapacitat de l’illa, i fins i tot d’aquelles persones amb més dificultats d’inserció laboral, amb discapacitats mitjanes.

Per assolir aquest objectiu, des de fa uns anys, l’equip tècnic del PIL ha lluitat per completar l’Itinerari d’inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat creant un nou servei anomenat ILSA (Inserció Socioassistencial a l’Empresa Ordinària), dirigit a aquelles persones amb discapacitats severes i catalogades amb perfil de centre ocupacional la inserció laboral al mercat obert de feina o als centres especials d’ocupació de Menorca de les quals prèviament s’hagi descartat, però que tenguin prou autonomia i capacitat per estar inserides a l’empresa ordinària realitzant tasques molt bàsiques i senzilles i sense ocupar un lloc de feina. Inicialment aquest programa ILSA s’ha desenvolupat a través de la iniciativa comunitària Equal en el marc del projecte ILSIB (període de juliol de 2005 fins al 31 de desembre de 2007) i des de l’1 de gener de 2008 ha estat assumit pel Consell Insular de Menorca i executat des de la Fundació. Cada una d’aquestes insercions socioassistencials es formalitzen a temps indeterminat, ja sigui a l’empresa privada (exemptes de l’obligació de contractar treballadors amb discapacitat), a l’administració pública o en entitats sense ànim de lucre. Les persones beneficiàries d’aquesta modalitat d’inserció reben una beca mensual d’assistència de 122 €, compatible amb la prestació no contributiva d’invalidesa.

Quines accions desenvolupa el PIL?

 • Orientació i atenció personalitzada per realitzar itineraris de formació i d’inserció laboral.
 • Suport a la formació ocupacional, que inclou les activitats principals següents:
  • Intermediació de les persones amb discapacitat als cursos oferts des dels recursos ordinaris, amb l’assessorament, suport i seguiment necessari per part de l’orientador del programa, per tal d’afavorir una bona adaptació i aprofitament del curs.
  • Concertació amb el Consell Insular de Menorca de cursos de formació ocupacional específics per a persones usuàries del PIL. Durant els darrers anys s’han duit a terme, a les poblacions de Maó i de Ciutadella de Menorca, els cursos següents: d’auxiliar administratiu; d’informàtica (nivell bàsic i més avançat); de coneixement de les noves tecnologies de la informació i comunicació per obrir possibilitats de treball en la modalitat a distància; d’idiomes... Per a aquest any estan programats dos cursos de telefonista i recepcionista bàsic.
  • Planificació de cursos individuals i a distància, en línia, a l’aula de l’entitat per a aquelles persones usuàries del PIL que ens ho sol·liciten (aula d’autoaprenentatge). En general es planifiquen formacions relacionades amb els idiomes, amb les noves tecnologies de la informació i comunicació, amb el disseny gràfic...
 • Suport a la inserció laboral, amb les activitats principals següents:
  • Prospecció del mercat de feina i captació d’ofertes de feina adequades a la població demandant.
  • Procés d’anàlisi de l’oferta, de valoració dels candidats i acompanyament inicial (quan és necessari) a l’empresa.
  • Procés de suport/seguiment continuat del treballador amb discapacitat contractat, sobretot durant la primera etapa del contracte, per tal de garantir una bona adaptació, manteniment i promoció laboral posterior. Durant aquest procés es potencia, i ja des del principi, el fet que l’aprenentatge de les tasques sigui sota la supervisió de l’encarregat o company de feina, evitant la intromissió excessiva del preparador laboral com a membre extern de l’empresa i potenciant una inserció laboral més normalitzadora i integradora.
Localitzacions: 

Av. Palma de Mallorca 1A

07760 Ciutadella de Menorca

C/ Ciutadella, 67

07001 Maó.

Contacte: 
Ciutadella 971 48 42 79, Fax:971 48 42 79
Maó 971 354481, Fax: 971 354481
Correu electrònic: fundacio.insercio@gmail.com