Empreses adherides

Videos i presentacions

Consell de Mallorca - IMAS Institut Mallorquí d'Afers Socials

 

El Consell de Mallorca ha estat pioner amb la promoció de programes d'inserció laboral per  a persones amb discapacitat. El 1991, posà en marxa un programa d'inclusió social que tenia per objectiu promoure i afavorir la inserció laboral en empreses ordinàries a les persones amb discapacitat, mitjançant la metodologia específica anomenada Treball amb Suport.

El Consell de Mallorca, mitjançant acord de data 15/09/2003 va constituir l'organisme autònom "Institut  Mallorquí d'Afers  Socials". L'objecte fonamental del qual és l'exercici, en forma directa i descentralitzada de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca, en matèria de Serveis Socials.

 La Secció d'Iniciatives Sociolaborals està ubicada a l'àrea de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

La secció ha apostat amb determinació per la formació i la inserció laboral com elements claus per aconseguir que les persones amb discapacitat i/o deficits d'oportunitats s'integrin plenament dins la societat. Amb la integració laboral de les persones amb discapacitat es fan efectius els drets constitucionals a la igualtat d'oportunitats i a la consecució d'un treball remunerat.

És objectiu prioritari de la secció dinamitzar i implantar els programes d'inserció laboral i social a tots els municipis de la part forana de Mallorca i ésser un referent perquè els ajuntaments assoleixin la responsabilitat de la normalització dels ciutadans que pateixen alguna discapacitat.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, amb la finalitat d'articular els recursos humans i tècnics al voltant d'una mateixa iniciativa a través d'un treball amb xarxa, manté una cultura de col·laboració amb les entitats ciutadanes que treballen amb persones afectades amb algun tipus de discapacitat i estableix convenis reguladors per a l'execució de programes de formació i/o inserció laboral.

EN EL CATÀLEG DE SERVEIS  ERGON  figuren:

                 FORMACIO:


 • Servei d'Orientació Laboral. El seu objectiu és l'elaboració d'itineraris d'inserció personalitzats:
  • Difusió del servei
  • Valoració perfil laboral
  • Orientació i informació
  • Derivació i seguiment

   


 • Servei de Suport a la Formació. El seu objectiu és garantir a les persones amb discapacitat psiquica, que estan a punt de finalitzar la seva  formació reglada, l'accés i permanència al món laboral mitjançant accions de caràcter formatiu en la finalitat d'ajustar la seva transició activa.

 • Cursos de Formació. L'objectiu és millorar l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat mitjançant la formació, facilitant l'obtenció d'una qualificació tècnica i la millora de les competències bàsiques, habilitats socials i generalització d'hàbits laborals. Cursos homologats segons catàleg de qüalificacions professionals:

 


 • Tresca: Treball amb Suport a l'administració pública.
 • Treball amb suport a l'empresa ordinària.
 • Suport Social, servei de suport per la inserció social.

Correu electrònic

 
epieras@conselldemallorca.net


Pàgina web:    http://www.imasmallorca.com/

 

Localitzacions: 

Institut Mallorqui d'Afers Socials

C/ General Riera, 67 - CP 07010 - Palma

Telèfon: 971 76 33 25  Fax:891 930241

Centre comarcal Manacor: C/ Josep López, 1.

Telèfon: 971 844901

 

Centre Comarcal Inca:C/ General Luque, 223.

Telèfon:  971 880216

Contacte: 
Palma: 971 76 33 25 Fax:891 930241
Manacor: 971 844901
Inca: 971 880216